حسین خداداد
(۱۳۰۸ - ۱۳۹۳)
Hossein Khodadad
(1929 - 2015)
Pars Produce
پارس پردوس